Regulamin biegu dzieci

Regulamin

I MILOWY KROK PO ZDROWIE - 2018 r.

Termin: 03.06.2018r godz. 9:15

Miejsce: Polańczyk - Gmina Solina

Limit uczestników: 100 osób

Dystans: 1609 m.

Klasyfikacja wiekowa: miejsca 1 – 3 w kategorii  Dziewczynki i Chłopcy w wieku 8 – 12 lat;

                                      miejsca 1 – 3 w kategorii  Dziewczynki i Chłopcy w wieku 13 – 16 lat.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
ul. Bieszczadzka 18; 38-610 Polańczyk.

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

3. Promocja Gminy Solina.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2018 r. (niedziela) w Polańczyku przy ulicy Zdrojowej (Amfiteatr).

IV. DYSTANSE

  • 1609 m.

V. PLAN MINUTOWY

  • 8:00  - otwarcie biura zawodów (amfiteatr przy ul. Zdrojowej)
  • 9:15  - start na dystansie 1609m.
  • 13:15 - uroczyste podsumowanie

VI. OPŁATA STARTOWA

  • Udział w biegu jest bezpłatny. Wymogiem do wzięcia udziału w zawodach jest dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową www.biegisolina.pl

VII. KLASYFIKACJE I WYRÓŻNIENIA

1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w kategoriach wiekowych na dystansie 1609 m za miejsca
1 – 3.

2. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

VIII. TRASA

Start będzie miał miejsce przy Amfiteatrze w Polańczyku o godzinie 9:15.

Trasa w 100% przebiega ulicami asfaltowymi i wiedzie chodnikami oraz kostką brukową. Teren jest zróżnicowany pod względem nachylenia trasy, nie jest to jednak teren górzysty.

Trasa o długości 1609 m obejmuje:

  • Punkt nawadniający rozmieszczony na mecie;
  • Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi;
  • Na dystansie 804, 5 m będzie punkt do nawracania – półmetek trasy prowadzący do mety;
  • Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

IX. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu biegu wynosi 0 h 15’.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

3. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.

4. Pomiar czasu za pomocą elektronicznych chipów systemem Championchip. Chip jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu obuwia na sznurowaniu. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów jest zabronione i może spowodować dyskwalifikację.

X. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać jedynie drogą elektroniczną na stronach: www.biegisolina.pl,  www.herkules.org.pl,  www.goksolina.pl

2. Liczba Uczestników ograniczona jest do 100 osób.

3. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia 30 maja 2018r., odbiór numerów startowych możliwy będzie od dnia 03 czerwca w biurze zawodów.

4. Osoba dorosła pełniąca prawną opiekę nad osobą chętną do wzięcia udziału w biegu, obowiązana jest wypełnić i podpisać deklarację uczestnictwa oraz dokonać zgłoszenia poprzez wskazaną stronę internetową lub adres e – mail. W ten sposób uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Osoby nieletnie (do 16 roku życia) zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w „I Milowym Kroku po Zdrowie” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej: www.biegisolina.plwww.goksolina.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 100 Uczestników imprezy.

XI. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa
i przesłanie skanu drogą mailową do organizatora biegu lub złożenie w dniu imprezy w biurze zawodów;

2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które skończyły 8 – 16 lat.

3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.

5. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

XII. PAKIET STARTOWY

1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy oraz agrafki do jego przypięcia, a po ukończeniu biegu pamiątkowy odlewany medal z wygrawerowanym czasem oraz imieniem, napój izotoniczny lub wodę oraz posiłek regeneracyjny.

2. Chip pomiaru czasu należy zamocować do obuwia.

XIII. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.

2. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia
i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora:

2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody i medali.

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. GOKSiT nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.biegisolina.pl,  www.goksolina.pl.

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.