Oświadczenie uczestnika

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W IMPREZIE SPORTOWEJ
 „BIESZCZADZKI WEEKEND BIEGOWY RYSIA” - POLAŃCZYK,
W DNIACH 19 – 20 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………..

Data urodzenia …………………………………………………………………..

Miejscowość ……………………………………………………………………

Numer telefonu ………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem zdolny/-a do udziału w imprezie „BIESZCZADZKI WEEKEND BIEGOWY RYSIA” organizowany w Polańczyku. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w biegu.

            Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i poleceń służb porządkowo-informacyjnych. W biegu startuję na własną odpowiedzialność i ryzyko, jakie niesie ze sobą udział w imprezie o charakterze rekreacyjno – sportowym.

                Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Biegu, akceptuję jego warunki w pełni i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych
z organizacją imprezy.

Data i podpis Uczestnika: ………………………………………….

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Biegu przez opiekuna prawnego.

Dane Opiekuna:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………

Adres zameldowania: …………………………………………………..

Numer telefonu: …………………………………………………………

 

  • Data i czytelny podpis Opiekuna Prawnego: ……………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Organizator
Unitral

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem